FANDOM


FALĒSÌ-GOQĤUKO
Fa
ĝī-min le drapeau tricolore
sè-se ĝī
FIAV [⠁⠁⠁]
pílī 2:3
seĉí 1794-n̂ē 2-y 15-ĥoŭ
seĉí-n̂in Jacques-Louis David
Dāŭē-Ják̕eLuī
ẑoq 1848-n̂ē 3-y 5-ĥoŭ
sẃjoq
tóŭ jēze
Fa-koĝī loŭ , ba, ĥoq.
Fa-e ĝīcẃ
MINJOQĜĪ CÉNFÚĜĪ ĈỲNĜĪ
LO
Fa
Fa
Fa (ĉỳn)
Fa (héĝī)
Fa (héĝī)
Fa (héĝī)
K̕ÒQ
Fa
Fa
Fa

Lisẃ编辑

Fa (1848-02-24 1848-03-05)

ẑoq 1848-n̂ē 2-y 24-ĥoŭ
tóŭ 1848-n̂ē 3-y 5-ĥoŭ

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。